bgenru

Правна кантора Ивеста

Ивеста консулт

IVESTA SPORT

IVESTA INTERIOR

Lawyer Daniela Golemanova

Vladislav Dechev Architect

Сдружение Брокери на Имоти

TYXO

Web Counter

Geo visite

Histats

правни услуги

В екипа на правна кантора Ивеста работят юристи с дългогодишен опит в сферата на гражданското право,  вещното право, включително  недвижими  имоти и строителство, облигационното право, търговското право, корпоративното право, семейното и наследствено право, трудовото право , административното право и разрешаването на граждански и търговски спорове, както по съдебен, така и по извън съдебен ред.  
    

Вие може да получите компетентна и професионална правна помощ при разрешаването на въпроси свързани с:
             

• Регулация,  делба, обединяване и разделяне на поземлени имоти  и сгради;

•   Разрешаване на строителство, строителна документация и въвеждане в експлоатация на строежите;

• Права и задължения на собствениците в етажната собственост съгласно действащия Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС);

• Проверка историята на собствеността на недвижими имоти;

• Проверка за наличие или липса на вещни тежести върху конкретен недвижим имот, както и да бъдат изготвени проекти на  договори и да бъде оказано съдействие при сключване на:
               

• Договори с изпълнители в строителния процес, вкл. и договори FIDIC;
                 

•  Предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот по чл.19 ал.3 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД);
              

• Договори за наем, заем, поръчка и извършване на определена работа по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД);
             

•  Търговски договори.
           

Оказваме съдействие при изготвяне на документи  и/или представителство при:
           

• Водене на търговски преговори и подписване на граждански и търговски договори;
           

• В нотариални производства при разпоредителни сделки с недвижими имоти (покупко-продажба на недвижими имоти, учредяване и прехвърляне на ограничени вещни права върху недвижими имоти, дарение на недвижими имоти), включително с изготвяне на проекти за нотариални актове, пълномощни, нотариални покани;
          

• Регистрация на търговски дружества и вписване на настъпили нови обстоятелства по партидите на търговските дружества в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.
           

И още:
           

• Семейно-правни консултации;
           

• Трудово-правни консултации;
       

•Разрешаване по извънсъдебен ред на семейни, трудови и търговски спорове.

 

•Пълно правно обслужване на юридически лица с месечен абонамент.

 

           

                                                                        Цената на предоставените правни услуги е по договаряне.