Месечни архиви: август 2020

Банките в България отказват да откриват сметки на български компании, притежавани от чужденци и граждани на държави-членки на ЕС

English

Банките в България отказват да откриват сметки на български компании, притежавани от чужденци и граждани на държави-членки на ЕС

Като член на Европейския съюз, България приема и транспонира в националното си законодателство европейски директиви отнасящи се до мерките срещу международното изпиране на пари, с което променя законовите изисквания към Банките.

Именно съобразяването на Банките с новите закондателни изисквания, влезли в сила с новия Закон за мерките срещу изпиране на пари през март 2018г., правят практически невъзможно откриването на банкови сметки на български фирми с чуждестранни собственици от ЕС, както и на лица, граждани на държави, които не са членки на ЕС.

Съгласно издадените от БНБУказаниявсяка Банка разработва и приема своя система за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм при работа с клиенти, както и всяка банка  приема своя политика за одобрение на клиентите си.

Така всички Банки в България променят условията си за откриване на набирателни сметки на новоучредени юридически лица и разплащателни сметки на съществуващи, чиито собственици са чужденци или чуждестранни фирми.

Към днешна дата на практика всички Банки въвеждат специални условия за откриване на набирателни сметки на новоучредени юридически лица и разплащателни сметки на съществуващи, чиито собственици са чужденци или чуждестранни фирми.

Някои от Банките въвеждат такси в размер на стотици евро само за проучване на документите, без да поемат ангажимент, че банковата сметка ще бъде открита.

Или приемат документи за преглед, но впоследствие, или отказват откриването на банковата сметка, или изобщо не се произнасят по искането.

Банките нямат задължение да мотивират отказа си, нито да обявяват прилаганите критериите за „добър“ клиент.  

Има и клонове на Банки, в които на чужденците и гражданите на ЕС директно бива отказвано откриването на сметка.

Въпреки, че европейското законодателство дава възможност на държавите – членки да прилагат опростени мерки при наличие на оценка за нисък риск за изпиране на пари, то българският законодател не се възползва от тази възможност.

С оглед на местните условия, законодателят прилага строгконсервативен подход при транспониране на европейските директиви в националнотозаконодателство. Българските търговски банки, в изпълнение на новите законови изисквания на ЗМИП, въвеждат възможно най-строгите рестрикции в работата си с клиенти и  оценяването на риска.

С цел да избегнат високите санкции, налагани при евентуално констатирани нарушения на мерките против изпиране на пари, Банките започват да разглеждат чуждестранните инвеститори и инвеститорите от ЕС по различен начин от местните лица.

Ако един български гражданин може безпроблемно да регистрира фирма и да открие платежна сметка в Румъния, то румънски гражданин не може да регистрира фирма и да открие платежна сметка в България.

Безспорно е, че има известен процент „нередовни“ фирми.

Нормално е банковите служби за сигурност да ги стопират, но процента на тези фирми е не повече от 10-15%.

Но Банките „за по-сигурно“, отказват откриването на набирателни и разплащателни сметки на всички български фирми с чуждестранен собственик.

Подобна логика би трябвало да забрани движението на всички автомобили по пътищата и магистрлите с цел избягването на пътно-транспортни произшествия и тежки катастрофи.

С тези свои действия Банките нарушават нормалното развитие на инвистицонния процес, тъй като е невъзможно да бъде направена каквато и да било инвестиция в България, ако инвеститорът не разполага с банкова сметка в българска банка. 

На практика потенциалните чужди инвеститори не могат да регистрират фирма в България, тъй като това е невъзможно без банкова сметка.

Наложително е през следващите месеци Банките в България да преосмислят своите вътрешни политики по отношение на вътрешния банков контролкатопреустановят действията си на презастраховане по отношение на мерките против прането на пари и както и незаконосъобразната си дискриминационнаполитика спрямо чужденците и гражданите на ЕС.

Действията по превенцията на изпирането на пари трябва да бъдат съобразени със закона с основна цел нормалното развитие на бизнеса и на цялата национална и европейска икономика.

В противен случай този проблем следва да бъде изрично уреденот закона.

От Даниела Големанова – Адвокат

The Banks in Bulgaria refuse to open bank accounts of Bulgarian companies, owned by foreigners and citizens of other states, members of EU

HOME

The Banks in Bulgaria refuse to open bank accounts of Bulgarian companies, owned by foreigners and citizens of other states, members of EU

Bulgaria, as a member of the European Union /EU/, adopts and transposes in its national legislation the European Directives related Anti-money laundering measures, which changes the legal requirements to the Banks.

Just the compliance of the Banks with the new legal requirements, which come into force with the new Law on Anti-Money Laundering Measures in March 2018, makes practically impossible to open bank accounts of Bulgarian companies with foreign owners from the EU, as well as individuals, citizens of the states not members of the EU.

According to the Guidelines issued by the Bulgarian National Bank, each Bank develops and adopts its own system for control and prevention of money laundering and terrorist financing in the work process with clients, as well as each bank adopts its own policy for approval of its clients.

Thus, all Banks in Bulgaria change their conditions for opening recruitment accounts of newly established legal entities and paying accounts of existing ones owned by foreigners or foreign companies.

To date all Banks implement practically  special conditions for opening recruitment accounts of newly established legal entities and paying accounts of existing ones, which owners are foreigners or foreign companies.

Some of the Banks have implemented fees in amount of hundreds of euros just for examining the documents, without commitment of opening the required bank account.

Or else they accept documents for review, but refuse subsequently to open a bank account, or do not express an option on the request at all.

The Banks are not obliged to motivate their refusal, nor to declare the applied criteria in the classification a „good“ customer.

There are also Banks’ branches where is directly denied the opening of an account of foreigners and EU citizens.

    In view of local conditions, the Bulgarian legislator applies a strictly conservative approach in transposing European Directives into National law.

Bulgarian commercial Banks, in compliance with the new legal requirements of the Law on Anti-Money Laundering Measures, introduce the rigorous possible restrictions in their work with clients and risk assessment.

In order to avoid the high sanctions imposed in case of possible violations of anti-money laundering measures, the Banks are starting to treat foreign and EU investors differently from locals ones.

If a Bulgarian citizen can easily register a company and open a paying account in Romania, then a Romanian citizen cannot register a company and open a paying account in Bulgaria.

It is indisputable that there is a certain percentage of „irregular“ companies.

It is normal for the banking security services to stop them, but the percentage of these companies is not more than 10-15%.

Nevertheless the Banks, „for safety“, refuse to open recruitment and paying accounts of all Bulgarian companies with foreign ownership.

Such logic should prohibit the movement of all cars on roads and highways in order to avoid road traffic accidents and heavy car crashes.

With these acts, the Banks violate the normal development of the investment process, as it is impossible to make any investment in Bulgaria if the investor doesn`t have a bank account in a Bulgarian bank.

In practice, potential foreign investors cannot register a company in Bulgaria, because it is impossible without a bank account.

Exigency in the next months, the Banks, acting in Bulgaria, have to give a new meaning of their internal policies regarding banking control by ceasing their reinsurance actions regarding Anti-money laundering measures as well as their illegal discriminatory policy towards foreigners and EU citizens.

The acts on the prevention of money laundering must comply with the law with the main goal of the normal development of business and the entire National and European economy.

Otherwise,law should regulate this problem explicitly.

By Daniela Golemanova

Attorney-at-Law