Започване на процедура по медиация

Медиация

English  Português

МЕДИАЦИЯ

Медиация – това е доброволна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат споразумение изгодно и за двете страни.

Страните определят своите интереси и приоритети, и имат възможност да контролират резултата от процедурата като запазват взаимоотношенията по между си.
От изключителна важност е, че чрез медиацията се  спестява време и е по-евтина в сравнение със съдебната процедура, като тя се провежда в приятна и добронамерена среда и в удобно за страните време.
При нея разговорите и споразуменията между страните се запазват поверителни, което я прави предпочитан начин за решаване на спорове.
Медиацията е процедурата, при която не се налага чужда воля върху страните и няма губеща страна.


Спорове, при които можем да ви помогнем да решите чрез медиация са:


1.   Търговски спорове – Спорове между търговци; неуредици и конфликт по търговски сделки; между съдружници в търговски дружества;  банки и финансови институции; други финансови спорове; при конкуренция; интелектуална собственост и др.
2.   Застрахователни спорове –  спорове при застраховки, изплащане на застрахователни обезщетения и др.
3.   Трудови спорове – трудови договори –сключване и прекратяване, обезщетения и трудови възнаграждения, трудов стаж, колективни трудови договори и др.
4.   Непозволено увреждане – имуществени и не имуществени вреди
5.   Спорове по наемни отношения – спорове при наемна цена;спорове при  повреди; изваждане на наемател от помещение и др.
6.   Потребителски спорове – гаранционни срокове и рекламации за стоки
7.   Спорове от сферата на строителството – между граждани, граждани и строители, архитекти, проектанти, контрагенти и строители и др.
8.   Спорове от публичен интерес – екологични, етнически, партийни и др.
9.   Семейни спорове  – семейни спорове и спорове при развод.
10. Трансгранична медиация  – извънсъдебно разрешаване чрез медиация  на търговски, потребителски, семейни между страни на спора, намиращи на територията на различни държави.  

Такси за страните участващи в медиацията

1. Страните, участващи в процедурата по медиация към център СОФИЯ, заплащат регистрационна такса и възнаграждение на медиатора (медиаторите).
2. Страната или страните, подаващи заявление, заплащат регистрационна такса в размер на 50 лв., която осигурява започване на процедурата по медиация.
2.1. Регистрационната такса покрива административните разходи за организиране на подготвителните дейности преди започване на процедурата. Тази такса се заплаща еднократно в деня на подаване на заявлението и не подлежи на връщане.
3. Възнаграждението на избрания медиатор е в размер на 65 лв. за всеки астрономически час.
3.1. При ко-медиация (с повече от един медиатор) възнаграждението се заплаща на всеки медиатор поотделно.
3.2. Възнаграждението на медиатора се заплаща преди всяка среща (обща или индивидуална), като при продължителност повече от 1 (един) астрономически час се доплаща след проведената среща в зависимост от времетраеното й.
3.3. Всяка страна в процедура по медиация има право да определи предварително времетраенето на всяка среща и медиаторът се съобразява с това условие.
3.4. При заявено желание от страните срещите могат да бъдат провеждани в почивни и празнични дни. В тези случаи посоченото възнаграждение се завишава с 20 %.
3.5. При провеждане на срещи извън гр. София страните заплащат на медиатора всички разноски по пътуването и пребиваването.


За извършване на допълнителни услуги страната (страните) заплаща следните такси:


1. За изготвяне на преписи или други технически услуги във връзка с провеждането на медиацията страните заплащат предварително такса в размер на 20 лв.
2. За издаване на удостоверения или други необходими удостоверителни документи от официален държавен,общински или съдебен орган, страната заплаща всички дължими държавни такси и други разходи по издаването им, които се плащат при възлагане на медиатора да предприеме действия по тяхното получаване.
3. За изпращане на документи по пощата в страната или чужбина (таксата се определя в зависимост от пощенските разходи).
4. За изготвяне на преписи или други технически услуги във връзка с провеждането на медиацията страните заплащат предварително такса в размер на 20 лв.
5. Заплащането на всички такси и възнаграждения се извършва от едната страна или от двете страни по тяхно споразумение.

Заповядайте в център по медиация Ивеста.

Създаден през м.май 2012 г. от Даниела Големанова – сертифициран медиатор, с професионален опит в областта на търговската, семейната и трансграничната медиация, вписан в Единния Регистър на Медиаторите (ЕРМ)  в Република България в Министреството на правосъдието, рег.№ 20120425001