Добър Адвокат в София по Търговско Право, Гражданско право, семейно право, трудово право. Бракоразводен адвокат. Бракоразводни адвокати, бракоразводно дело, дела

За нас

ЗА НАС

English  Português

Нашият екип е създаден от юристи с дългогодишен опит в сферата на гражданското право, вещното право, включително недвижими имоти и строителство, облигационното право, търговското право, корпоративното право, семейното и наследствено право, трудовото право , административното право и разрешаването на граждански и търговски спорове, както по съдебен, така и по извън съдебен ред, както и цялостното текущо правно обслужване на компании..

Вие може да получите компетентна и професионална правна помощ при разрешаването на въпроси свързани с:

• Регулация, делба, обединяване и разделяне на поземлени имоти и сгради;
• Разрешаване на строителство, строителна документация и въвеждане в експлоатация на строежите;
• Права и задължения на собствениците в етажната собственост съгласно действащия Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС);
• Проверка историята на собствеността на недвижими имоти;
• Проверка за наличие или липса на вещни тежести върху конкретен недвижим имот, както и да бъдат изготвени проекти на договори и да бъде оказано съдействие при сключване на:

• Договори с изпълнители в строителния процес, вкл. и договори FIDIC;

• Предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот по чл.19 ал.3 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД);

• Договори за наем, заем, поръчка и извършване на определена работа по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД);

• Търговски договори.

Оказваме съдействие при изготвяне на документи и/или представителство при:

• Водене на търговски преговори и подписване на граждански и търговски договори;

• В нотариални производства при разпоредителни сделки с недвижими имоти (покупко-продажба на недвижими имоти, учредяване и прехвърляне на ограничени вещни права върху недвижими имоти, дарение на недвижими имоти), включително с изготвяне на проекти за нотариални актове, пълномощни, нотариални покани;

• Регистрация на търговски дружества и вписване на настъпили нови обстоятелства по партидите на търговските дружества в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Адвокатска Кантора Даниела Големанова Предлага Още:

• Семейно-правни консултации;

• Трудово-правни консултации;

•Разрешаване по извънсъдебен ред на семейни, трудови и търговски спорове.

Цената на предоставените правни услуги се определя съгласно действащата Тарифа за минималните адвокатски възнаграждения на основание подписан договор за предоставена правна услуга .

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ