Архив за етикет: добри

Адвокат по Административни Дела в София, Обжалване на АКТ в КАТ

Адвокат по административно право в София

Адвокат по административно право в София

English  Português

Адвокат по Административно Право в София? 2.Имам Проблем и Търся Адвокат? 3.Към Кой да се Обърна за Помощ? 4.Ще ми Препоръчате ли Добър Адвокат в София?

Адвокат по административно право в София

Адвокатската ни практика е насочена към обслужване на клиенти в областта на административното право и административния процес.

Защитавам клиентите засегнати от незаконосъобразни административни актове на държавната администрация-държава, общини, РИОКОЗ, КАТ, МВР, Главна инспекция по труда, министерства, агенции и много други.

Адвокат административно право

Обжалване на:

  • Административни актове;
  • Условия за редовно действие на административни актове;
  • Недействителност на административните актове;
  • Административна принуда;
  • Административнонаказателна отговорност;
  • Отговорност на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове и действия на администрацията;
  • Издаване на индивидуални административни актове. Издаване на общи и нормативни административни актове;
  • Оспорване на административни актове по административен ред;
  • Възобновяване на производства по издаване на административни актове;
  • Оспорване на административни актове пред първа съдебна инстанция.
  • Оспорване на основата на специална клауза;
  • Касационно производство
  • Отмяна на влезли в сила съдебни актове;
  • Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
  • Изпълнение на административни актове и съдебни решения;
  • Производство по установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания;
  • Оспорване на наказателните постановления. Касационно производство;
  • Възобновяване на административнонаказателни производства.
  • Изпълнение на наказателните постановления на съдилищата по административнонаказателни дела;

Търговско право