Архив за етикет: Фирмена банкова сметка

Банките в България отказват да откриват сметки на български компании, притежавани от чужденци и граждани на държави-членки на ЕС

English

Банките в България отказват да откриват сметки на български компании, притежавани от чужденци и граждани на държави-членки на ЕС

Като член на Европейския съюз, България приема и транспонира в националното си законодателство европейски директиви отнасящи се до мерките срещу международното изпиране на пари, с което променя законовите изисквания към Банките.

Именно съобразяването на Банките с новите закондателни изисквания, влезли в сила с новия Закон за мерките срещу изпиране на пари през март 2018г., правят практически невъзможно откриването на банкови сметки на български фирми с чуждестранни собственици от ЕС, както и на лица, граждани на държави, които не са членки на ЕС.

Съгласно издадените от БНБУказаниявсяка Банка разработва и приема своя система за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм при работа с клиенти, както и всяка банка  приема своя политика за одобрение на клиентите си.

Така всички Банки в България променят условията си за откриване на набирателни сметки на новоучредени юридически лица и разплащателни сметки на съществуващи, чиито собственици са чужденци или чуждестранни фирми.

Към днешна дата на практика всички Банки въвеждат специални условия за откриване на набирателни сметки на новоучредени юридически лица и разплащателни сметки на съществуващи, чиито собственици са чужденци или чуждестранни фирми.

Някои от Банките въвеждат такси в размер на стотици евро само за проучване на документите, без да поемат ангажимент, че банковата сметка ще бъде открита.

Или приемат документи за преглед, но впоследствие, или отказват откриването на банковата сметка, или изобщо не се произнасят по искането.

Банките нямат задължение да мотивират отказа си, нито да обявяват прилаганите критериите за „добър“ клиент.  

Има и клонове на Банки, в които на чужденците и гражданите на ЕС директно бива отказвано откриването на сметка.

Въпреки, че европейското законодателство дава възможност на държавите – членки да прилагат опростени мерки при наличие на оценка за нисък риск за изпиране на пари, то българският законодател не се възползва от тази възможност.

С оглед на местните условия, законодателят прилага строгконсервативен подход при транспониране на европейските директиви в националнотозаконодателство. Българските търговски банки, в изпълнение на новите законови изисквания на ЗМИП, въвеждат възможно най-строгите рестрикции в работата си с клиенти и  оценяването на риска.

С цел да избегнат високите санкции, налагани при евентуално констатирани нарушения на мерките против изпиране на пари, Банките започват да разглеждат чуждестранните инвеститори и инвеститорите от ЕС по различен начин от местните лица.

Ако един български гражданин може безпроблемно да регистрира фирма и да открие платежна сметка в Румъния, то румънски гражданин не може да регистрира фирма и да открие платежна сметка в България.

Безспорно е, че има известен процент „нередовни“ фирми.

Нормално е банковите служби за сигурност да ги стопират, но процента на тези фирми е не повече от 10-15%.

Но Банките „за по-сигурно“, отказват откриването на набирателни и разплащателни сметки на всички български фирми с чуждестранен собственик.

Подобна логика би трябвало да забрани движението на всички автомобили по пътищата и магистрлите с цел избягването на пътно-транспортни произшествия и тежки катастрофи.

С тези свои действия Банките нарушават нормалното развитие на инвистицонния процес, тъй като е невъзможно да бъде направена каквато и да било инвестиция в България, ако инвеститорът не разполага с банкова сметка в българска банка. 

На практика потенциалните чужди инвеститори не могат да регистрират фирма в България, тъй като това е невъзможно без банкова сметка.

Наложително е през следващите месеци Банките в България да преосмислят своите вътрешни политики по отношение на вътрешния банков контролкатопреустановят действията си на презастраховане по отношение на мерките против прането на пари и както и незаконосъобразната си дискриминационнаполитика спрямо чужденците и гражданите на ЕС.

Действията по превенцията на изпирането на пари трябва да бъдат съобразени със закона с основна цел нормалното развитие на бизнеса и на цялата национална и европейска икономика.

В противен случай този проблем следва да бъде изрично уреденот закона.

От Даниела Големанова – Адвокат