За нас

ENGLISH     Português

Нашите юристи са с дългогодишен опит в сферата на гражданското право, вещното право, включително недвижими имоти и строителство, облигационното право, търговското право, корпоративното право, семейното и наследствено право, трудовото право , административното право и разрешаването на граждански и търговски спорове, както по съдебен, така и по извънсъдебен ред, както и цялостното текущо правно обслужване на търговски компании и организации с нестопанска цел. Извършваните от адвокатска кантора Даниела Големанова правни услуги са основани на принципите на високо качество на правното обслужване, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите. При осъществяване на дейността си Правната кантора прилага високи морални и етични стандарти, съчетани с индивидуален подход към всеки клиент. Нашата главна задача е да осигуряваме най-доброто решение за Вас в конкретната ситуация и постигане на оптимално решение и оптимална ефективност по отношение на време и средства.
Адвокатска кантора Даниела Големанова осъществява правно обслужване за местни и чуждестранни физически  и юридически лица, като ползва  български, английски и португалски език.
Началото на правната консултантска дейност е поставено от Даниела Големанова, юрист с дългогодишен юридически  опит като юрисконсулт и адвокат в областта на гражданското, търговското, облигационното, вещното, административното право и процесуалното представителство по граждански, търговски и административни дела.  Кантората работи  в тясно сътрудничество с широк кръг специалисти, между които адвокати, архитекти и счетоводители. Екипът в адвокатска кантора Даниела Големанова е изграден от юристи с опит, чиято цел е да работят в защита интересите на клиентите на кантората, като им предоставят най-добрите юридически съвети и подкрепа.