Цени и такси при медиацията

ENGLISH     Português

1. Страните, участващи в процедурата по медиация към нашия център, заплащат регистрационна такса и възнаграждение на медиатора (медиаторите).
2. Страната или страните, подаващи заявление, заплащат регистрационна такса в размер на 50 лв., която осигурява започване на процедурата по медиация.
 2.1. Регистрационната такса покрива административните разходи за организиране на подготвителните дейности преди започване на процедурата. Тази такса се заплаща еднократно в деня на подаване на заявлението и не подлежи на връщане.
3. Възнаграждението на избрания медиатор е в размер на 65 лв. за всеки астрономически час.
 3.1. При ко-медиация (с повече от един медиатор) възнаграждението се заплаща на всеки медиатор поотделно.
 3.2. Възнаграждението на медиатора се заплаща преди всяка среща (обща или индивидуална), като при продължителност повече от 1 (един) астрономически час се доплаща след проведената среща в зависимост от времетраеното й.
 3.3. Всяка страна в процедура по медиация има право да определи предварително времетраенето на всяка среща и медиаторът се съобразява с това условие.
 3.4. При заявено желание от страните срещите могат да бъдат провеждани в почивни и празнични дни. В тези случаи посоченото възнаграждение се завишава с 20 %.
 3.5. При провеждане на срещи извън гр. София страните заплащат на медиатора всички разноски по пътуването и пребиваването.
4. За извършване на допълнителни услуги страната (страните) заплаща следните такси:
• За изготвяне на преписи или други технически услуги във връзка с провеждането на медиацията страните заплащат предварително такса в размер на 20 лв.
 • За издаване на удостоверения или други необходими удостоверителни документи от официален държавен,общински или съдебен орган, страната заплаща всички дължими държавни такси и други разходи по издаването им, които се плащат при възлагане на медиатора да предприеме действия по тяхното получаване.
 • За изпращане на документи по пощата в страната или чужбина (таксата се определя в зависимост от пощенските разходи).
 • За изготвяне на преписи или други технически услуги във връзка с провеждането на медиацията страните заплащат предварително такса в размер на 20 лв.
5. Заплащането на всички такси и възнаграждения се извършва от едната страна или от двете страни по тяхно споразумение.