Адвокатска кантора Даниела Големанова Статии Българският закон с нови изисквания към работодателите съгласно последни изменения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Българският закон с нови изисквания към работодателите съгласно последни изменения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В Държавен вестник, бр.78 от 30 септември 2022г. са обнародвани промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските влизат в сила със задна дата, считано от 1 август 2022г.Новите изисквания поставени към работодателите засягат няколко групи въпроси:

  • Условията и реда за въвеждане на дежурство при спазване на трудовото законодателство,

– Условията и редаза изпълнение на задължението на работниците и служителите за работа на разположение,

–  Условията и реда за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по новия чл. 164в от Кодекса на труда, както и за изплащане на парично обезщетение от Националния осигурителен институт за времето на този отпуск.

1.Дежурство – необходимост от промяна на Правилниците за вътрешния ред, изясняване на процедурата, включваща консултации със служителите, издаване на заповеди, изготвяне на графици, уведомяване на служителите и други строгоформални процедури като задължение на работодателите.

В Наредбата за работното време, почивките и отпуските се създава нов Раздел IIа –  „Дежурство и време на разположение“. Разширена е досега съществуващата  дефиниция на „дежурство“, което е определено като организация на работата при подневно или сумирано изчисляване на работното време, при която работникът или служителят е на работното си място и изпълнява, или е в готовност да изпълнява трудовите си задължения.  Новото в уредбата на „дежурството“:

Дава възможност на работодателя да определя със заповед длъжностите, за които се установява задължение за дежурство, след провеждане на консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите.

След издаването на заповедта, работодателят утвърждава поименни графици за дежурство, които се съхраняват най-малко 3 години.

Работодателят трябва да запознае работниците и служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях.

За времето на дежурство на работника или служителя работодателят изплаща уговореното трудово възнаграждение, тъй като според законодателя времето на дежурството се включва в работното време, определено в трудовия договор.

С оглед на това при изчисляване на максималната продължителност на работното време, междудневни и междуседмични почивки работодателите трябва да вземат предвид и цялото време на дежурство, което означава, че те не могат да уплътняват работното време на служителите напълно и чак след това  да добавят времето на дежурство допълнително към него.

Сега дежурството вече е част от уговореното работно време на работниците и служителите.

На практика приетите нови промени в Наредбата за работното време, почивките и отпускитеизискват от работодателите да направят актуализация на Правилниците за вътрешния ред като ги допълнят с новите промени и ги сведат до знанието на своите работници и служители.

Освен това работодателите трябва да изготвят периодично  поименни, седмични и месечни графици съгласно изискванията на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, както и да издадат заповед за длъжностите, за които може да се установи задължение за дежурство.

2.Работа на разположение –допълване на досегашната уредба, изясняване на процедурата, нови изисквания относно споразуменията със служители, които следва да полагат и работа на разположение.

По отношение на уредбата на работата на разположение Наредбата за работното време почивките и отпуските повтаря дефиницията за работа на разположение от Наредба №2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване на задължение за дежурство или за разположение на работодателя.

Съгласно даденото определение, работата на разположение следва да се приема като задължение на служителя да бъде на разположение на работодателя извън територията на предприятието с готовност да започне да изпълнява трудовите си задължения при необходимост, което я отличава от дежурството.

Времето на разположение не се отчита като работно време.Новото в уредбата е:

  • Задължението за разположение следва да бъде уговорено в индивидуален и/или колективен трудов договор. Допълнително в трудовия договор следва да се уговори времето, което е необходимо на служителя  за явяване на работа при въведено задължение за него да е на  за разположение на работодателя.
  • Въвежда се  изискване към работодателя за утвърждаване на поименни графици за времето на разположение, които следва да се съхраняват най-малко 3 годин години, както и дазапознава служителите  служителите с тях предварително.
  • Работодателят издава заповед при въведено задължение на служителя или работника за разположение на работодателя, в която се посочва датата и часът на явяване на работа и продължителността на положения труд. Тази заповед трябва  да бъде съставена в 3-дневен срок от деня, в които е положен трудът. Въвеждането на това изискване е обусловено от факта, че времето на разположение, за разлика от дежурството, не се отчита като работно време и се заплаща по две нормативно утвърдени тарифи в зависимост от това дали има ефективно полагане на труд или не. Работодателят  заплаща на работника или служителя за времето на разположение допълнително трудово възнаграждение с минимален размер на възнаграждение 0.10 лв./час съгласно изискванията на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Отделно от това, фактически извършената работа по времето на разположение се заплаща като извънреден труд (със съответното увеличение от между 50% и 100% върху основното възнаграждение за всеки реално изработен час). Изискването към работодателя  за изготвяне на последваща заповед е свързано с необходимостта от отчетност на фактически положения труд като извънреден от задължението на служителя или работника да бъде на разположение на работодателя.

Изискванията за максималната продължителност на времето на разположение, както и съществуващите до момента ограничения, въведени с Наредба №2, остават непроменени и са допълнени без промени в Наредбата за работно време, почивките и отпуските, без да бъде отменена Наредба №2 към този момент.

Новите промени въвеждат изискване за работодателя да запознава служителите/работниците с утвърдените графици за дежурство и за изпълнение на задължениетослужителите/работниците да остават на разположение.

Това налага работодателитеда уредят в Правилника за вътрешния ред начина на запознаване на служителите с утвърдените поименни графици за работа при сумирано изчисляване на работното време, за дежурство и за времето на разположение, както и начина за уведомяване на служителя за явяването му на работа при задължение за оставане на разположение.

Уведомяването на служителите и работниците се извършва съгласно Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника и служителяпри спазване на нормативните специфични ограничения, които включват задължително използване на квалифициран електронен подпис от работодателя, комуникиране чрез услуга за електронна препоръчана поща и др.

Това изисква въвеждане на необходимите технически и софтуерни решения от работодателите, изцяло за тяхна сметка, каквото е изискването на вече цитираната по-горе Наредба.

3.Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) – въвеждат се съществени задължения за работодателя в тази административно-правна процедура при ползването на този отпуск от работника/служителя.

Въведеният нов член 164в съгласно последните промени в Кодекса на труда от август 2022 г., който дава право на бащата (осиновителя) да ползва отпуск в размер на два месеца за отглиждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.

Настоящите промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските уреждат реда и условията за ползване на този отпуск. Този вид отпуск се заявява и ползва в календарни дни.

С Приложенията се въвежда  образец на писмено Заявление-декларация по чл.46ж ал.1 и образец на Удостоверение по чл.46ж ал.3 от Наредбата . Новото в уредбата:

Служителят подава писмено Заявление – дкларация най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска.

Работодателят е длъжен да предостави отпуска от деня, посочен в заявлението, или писмено да уведоми служителя с мотивиран отказ в 7-дневен срок, когато бащата (осиновителят) няма право на този отпуск.

Работодателят се задължава да отчита използваният отпуск по чл. 164в ал.1 от Кодекса на труда в специална книга, водена от него. 

Работодателят е длъжен да издаде Удостоверение по образец, когато отпускът се ползва за първи път, като това Удосотверение се съхранява при работодателя, който е предоставил отпуска и се предоставя на работника или служителя при прекратяване на трудовото правоотношение, което се отразява в специалната книга за отчитане на отпуска по чл.164в от Кодекса на труда, водена от работодателя.

Работодателят е длъжен да съхранява документите необходими за предоставяне на отпуска в личното досие на работника или служителя.

      За този вид отпуск е предвидено заплащане на обезщетение като с последните изменения от 30.09.2022г. в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване е описан редът за кандидатстване и представени образци на всички необходими документи за кандидатстване за това социално плащане.

     Задължение на работодателя е създаването на работеща дигитализирана система за следене и отчитане на отпуска по чл.164в от Кодекса на труда за което ще му е необходима компетентна правна помощ от външни консултанти в изпълнение на поставените нормативни изисквания.

    Нашият екип от адвокати, с компетентност в областта на гражданското и трудово  право, може да окаже правно съдействие на всеки работодател по отношение  изпълнението на новите нормативни изисквания, в случай, че ни бъде възложена тази консултантска услуга в качеството на външни експерти.  

           Настоящата публикация не следва да се приема като правна консултация.  Осъществяването на конкретни промени в дадено предприятие съгласно последните нормативни изисквания на Наредбата за работното време, почивките и отпуските следва да се предприеме само след консултация с адвокат. 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медиацията

One thought on “Българският закон с нови изисквания към работодателите съгласно последни изменения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските”

Comments are closed.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медиациятаЗаконопроект за изменение и допълнение на Закона за медиациятаНа 23 ноември 2022г. е внесен Зaĸoнопроект зa измeнeниe и дoпълнeниe нa Зaĸoнa зa мeдиaциятa, с вносител Министерски съвет. Πpoeĸтът e  чacт oт Haциoнaлния плaн зa възcтaнoвявaнe и ycтoйчивocт, чиeтo